รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศต้อนรับอาคันตุกะจากประเทศอินเดีย