ข่าวเด่น

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศต้อนรับอาคันตุกะจากประเทศอินเดียเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 อาจารย์ ดร. สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ ให้การต้อนรับ Professor Dr. GVC Naidu, Chairperson for Indo-Pacific Center, School of International Studies, Jawaharlal Nehru University (JNU), New Delhi, India ในโอกาสเดินทางมาเยือนเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ และบรรยายทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 โดยมีคณาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ส่วนวิเทศสัมพันธ์ให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ อาจารย์ ดร. สุรินทร์ ไหมศรีกรด ได้กล่าวถึงการทำความร่วมมือทางการวิจัยในด้านสังคมศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ควรพัฒนาให้มีการเขียนบทความทางวิชาการหรืองานวิจัยร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับมหาวิทยาลัย JNU เพราะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ตั้งเป้าของการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยไว้ ดังนั้นผลงานวิจัยในระดับปริญญาจะต้องมี publication ที่สามารถเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติได้ และมหาวิทยาลัย JNU ก็เป็นแหล่งข้อมูลที่มีความเข้มแข็งทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่ง Professor Dr. GVC Naidu ยินดีที่จะช่วยเหลือทางวิชาการและสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนอาจารย์ และนักศึกษาในอนาคต

ทั้งนี้ การทำความร่วมมืออย่างเป็นทางการนั้น รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้ให้แนวทางในการทำข้อตกลงระดับสาขาหรือระดับสำนักวิชา เพราะสามารถดำเนินกิจกรรมได้รวดเร็วและง่ายกว่าการลงนามแบบภาพกว้างในระดับมหาวิทยาลัย ​

TOP