ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เชิญร่วมสัมมนานานาชาติ "นาฏยคีตาอาเซียน"

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดสัมมนานานาชาติเรื่อง"นาฏยคีตาอาเซียน" ในวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ อาคารไทยบุรี กลางวันมีการเสนอผลงานทางวิชาการของนักวิชาการของแต่ละประเทศ กลางคืนเสนอผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านนาฏศิลป์และคีตศิลป์ของแต่ละประเทศ ได้แก่ ไทย พม่า อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม

โอกาสนี้ ขอเชิญนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถด้านนาฏศิลป์ และคีตศิลป์ ส่งบทความวิจัย หรือบทความวิชาการเพื่อร่วมเสนอผลงานและตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการสัมมนา และหลังเสร็จสิ้นการสัมมนาจะจัดพิมพ์บทความเกี่ยวกับนาฏยคีตาอาเซียนเผยแพร่อีกครั้งหนึ่งต่อไป บทความที่ส่งเข้าร่วมการสัมมนานั้นบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ หรือจัดทำเป็นสองภาษาทั้งบทคัดย่อและเนื้อหา

ผู้สนใจติดต่อที่อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร.๐๗๕-๖๗๒๕๐๘-๑๐ บทความให้ส่งภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙

TOP