ข่าวเด่น

คณะบุคคลเข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่อธิการบดีคณะคุณสิน อมรศักดิ์ ดร.มงคล ธีระนานนท์ ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ และคณะนายธีระพงศ์ ช่วยชู ป้องกันจังหวัดนครศรีธรรมราช นายวีระพรรณ สุขะวัลลิ ปลัดอำเภอ หัวหน้าชุดเคลื่อนที่เร็ว และนายปนิก บุญมาเลิศ ปลัดอำเภอ หัวหน้างานกฏหมายศูนย์ดำรงธรรม ในนามปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ในโอกาสรับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ในการนี้อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ร่วมพูดคุยหารือเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกัน

ประมวลภาพ

TOP