ชาวชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาต้อนรับอธิการบดี และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์