ข่าวทั่วไป

ชาวชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาต้อนรับอธิการบดี และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตัวแทนชาวชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ประกอบด้วย ประธานสหกรณ์และคณะกรรมการสหกรณ์ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ประธานและคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ตัวแทนกลุ่มปลูกพืชระยะสั้น ตัวแทนกลุ่มจำหน่ายอาหารในศูนย์อาหารกลางคืน (ตลาดย้อนยุคชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา) ตัวแทนกองทุนสวัสดิการระบบบริการกลาง ตัวแทนร้านค้าริมทาง และตัวแทนชาวชุมชนสาธิตฯ ทั้ง 14 ซอย ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณะ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ อาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ในโอกาสเดินทางมาเพื่อพบปะ หาแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์ร่วมกัน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ สำนักสงฆ์ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา

TOP