ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

ขอเชิญชวนนักวิจัยในมหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการเอกชน หรือวิสาหกิจชุมชน ที่มีนวัตกรรมเกี่ยวกับข้าวส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมข้าวไทยปี 2559

ขอเชิญชวนนักวิจัยในมหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการเอกชน หรือวิสาหกิจชุมชน ที่มีนวัตกรรมเกี่ยวกับข้าวส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมข้าวไทยปี 2559
ลักษณะของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

1. ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากส่วนต่างๆ ของข้าว (ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสาร ปลายข้าว/ข้าวหัก แป้งข้าว แกลบ รำข้าว ฟางข้าว ฯลฯ) โดยเป็นการสร้างความรู้ใหม่หรือใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านมาประยุกต์ให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นไปได้สูงในเชิงพาณิชย์โดยมีข้าวเป็นส่วนประกอบสำคัญ

2. กระบวนการผลิต ที่เป็นนวัตกรรมเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ข้าวไทย

ทั้งนี้ ผลงานต้องไม่เคยได้รับรางวัลระดับชาติมาก่อน และอยู่ในเชิงพาณิชย์มาไม่เกิน 2 ปี

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thairice.org/


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.thairice.org/

TOP