ขอเชิญชวนนักวิจัยในมหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการเอกชน หรือวิสาหกิจชุมชน ที่มีนวัตกรรมเกี่ยวกับข้าวส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมข้าวไทยปี 2559