ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกสัตวศาสตร์ (สัตวแพทย์)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายวิชาการ ครั้งที่ 23/25๕9 ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรเกษตรศาสตร์ สังกัดสาขาวิชาเอกสัตวศาสตร์ (สัตวแพทย์) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 23/๒๕๕9 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

1. รายชื่อ
(1) ผศ.น.สพ.ดร.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ
(2) น.สพ.ดร.พัฒนพล ขยันสำรวจ

2. กำหนดการสอบ
วันที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช


TOP