ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกสัตวศาสตร์ (สัตวแพทย์)