ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมชมงาน “Walailak Social Engagement” 7 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยโครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคมและหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ ร่วมกับส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักวิชา และหน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ “Walailak Social Engagement” ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดนครศรีธรรมราช

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพถ่าย ฝรั่งมองไทย ภาค 2" ภายใต้โครงการ SEU 2016 Summer Program : Photography Documentary, Global Studies & Marine Biology in Thailand นิทรรศการและกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมของสำนักวิชา และหน่วยงานในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาทิ การทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือ การวัดองค์ประกอบของร่างกาย และตรวจวัดระดับก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ในลมหายใจ การใช้ยาในผู้สูงอายุ การคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง กิจกรรมโลกใต้เลนส์ (ส่องดูโปรโตซัวในน้ำ) กิจกรรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Tissue culture) กิจกรรมร่างกายของเรา (มีโมเดลร่างกายของเรา โมเดลการเจริญเติมโตของมนุษย์ ส่องดูเซลล์เยื่อบุข้างแก้ม) โชว์สัตว์สตัฟฟ์ นิทรรศการ D-Learning สาธิตการแกะสลัก สื่อสมัยใหม่ Walailak Channel เป็นต้น

โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดนครศรีธรรมราช

TOP