ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักวิชาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 7/๒๕๕9 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ (ด้านธุรกิจนำเที่ยว/การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว) สำนักวิชาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 7/๒๕๕9 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ ดังนี้

1. รายชื่อ
002 นางสาวนิธิวรรณ พรมแก้ว

2. กำหนดการสอบ
วันที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 101 อาคารวิชาการ 3 สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

อนึ่งหากผู้มีสิทธิ์สอบดังกล่าวไม่มาสอบตามกำหนดการข้างต้นแล้วจะถือว่าสละสิทธิ์การสอบ


TOP