ประกาศรับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สาขาเภสัชวิทยา)