ประกาศผลการคัดเลือกนักวิชาการ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์