ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกนักวิชาการ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2559 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 และลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือก
ดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชากายภาพบำบัด
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวกรกนก ชูทก

2. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
- ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) คือ นายจักรินทร์ ปริมานนท์
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ นางสาวมณีรัตน์ ศรีสุขใส

3. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
- ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) คือ นายจักรินทร์ ปริมานนท์
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ นางสาวธัญญรัตน์ เบญจกุล

อนึ่งมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP