ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นิติกร ส่วนสารบรรณและอำนวยการ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 8/๒๕๕9 ตำแหน่งนิติกร ส่วนสารบรรณและอำนวยการ จำนวน 2 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 8/๒๕๕9 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบ ดังนี้
1. รายชื่อ
001 นายพรชัย ประจันพล
002 นายนันทยุทธ ศรเดช
003 นายเกียรติศักดิ์ ดอกบัว
004 ว่าที่ ร.ต.หญิง ขวัญนภา สุโสะ
005 นางสาววรพรรณ เพ็ชรชนะ
100 นายเกรียงไกร จันทร์มณี

2. กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 15/3
อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

อนึ่ง หากผู้สมัครไม่มาสอบตามกำหนดการข้างต้นแล้วจะถือว่าสละสิทธิ์การสอบดังกล่าว


TOP