ข่าวสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย โครงการวิจัยของ ดร.นพ.อุดมศักดิ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์

รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีสิทธิสอบสัมภาษณ์

1. นส.จุฑามาศ เสถียรพันธ์
2. นส.กุสุมาลย์ พรหมดนตรี
3. นส.รติยา ก้องก่ำ
4. นส. ณัฐธิดา สมพงศ์
5. นส.เกษร ทองคำ
6. นายจิรศักดิ์ รูปโอ
7. นส.รัตติยา อักษรทอง
8. นายธีรพล หน้าหู
9. นายอับดุลหน้าเสด สุระเจียร

สถานที่สัมภาษณ์ ห้อง อ.ดร.นพ. อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว ชั้น 2
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ (อาคารวิชาการ 9) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เวลาสัมภาษณ์ 13.00-17.00 น.
ขอให้ผู้มีสิทธิสอบมาสัมภาษณ์ตามเวลาที่ได้โทรแจ้งทางโทรศัพท์ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2559


TOP