รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย โครงการวิจัยของ ดร.นพ.อุดมศักดิ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์