ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ ด้านเภสัชเคมี เรื่อง Current Trends in High Performance Liquid Chromatography ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559

High performance liquid chromatography (HPLC) เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ที่มีความนิยมมาก และมีการนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ การวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญในเภสัชภัณฑ์ การหาปริมาณสารปนเปื้อนในอาหาร และการวิเคราะห์ปริมาณสารในเคมีภัณฑ์

ปัจจุบันความรู้ด้านเทคนิค HPLC ยังคงได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของงานด้านเคมีวิเคราะห์ที่ซับซ้อน เช่น การตรวจวัดสารปริมาณน้อย การตรวจวัดสารในตัวอย่างที่ซับซ้อน ดังนั้น สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จึงได้กำหนดจัดประชุมวิชาการ เรื่อง Current Trends in High Performance Liquid Chromatography ในหัวข้อต่อไปนี้

1. Novel sample preparation for HPLC analysis
2. HPLC method development: Fast and efficient approaches
3. Innovative technology for water purification
4. HPLC troubleshooting

ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เวลา 08.30 - 16.30 โดยมุ่งหวังเพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาทั้งระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในงานวิจัยของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้สนใจสามารถตอบกลับการเข้าร่วม และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิธัญญรัชฎิ์ บุญทองช่วย โทรศัพท์ 0 7567 2849 E-mail: withanyarat.bo@wu.ac.th

TOP