สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ ด้านเภสัชเคมี เรื่อง Current Trends in High Performance Liquid Chromatography ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559