ข่าวสมัครงาน

เลื่อนเวลาสอบสัมภาษณ์นิติกร ส่วนสารบรรณและอำนวยการ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร ส่วนสารบรรณและอำนวยการ และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ดังนี้
1. รายชื่อ
001 นายพรชัย ประจันพล
002 นายนันทยุทธ ศรเดช
003 นายเกียรติศักดิ์ ดอกบัว
004 ว่าที่ ร.ต.หญิง ขวัญนภา สุโสะ
005 นางสาววรพรรณ เพ็ชรชนะ
100 นายเกรียงไกร จันทร์มณี


2. กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมรา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอเลื่อนเวลาสอบจากเดิมเวลา 13.30 น. เป็นเวลา 09.00 น. สำหรับวันและสถานที่สอบยังคงเช่นเดิม


TOP