ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมงาน มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2559

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมแสดงผลงาน ในงาน Thailand Research Expo 2016 ณ Central World ระหว่างวันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2559 ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้นำทัพบุคคลากรสายสนับสนุนที่มีศักยภาพในการพัฒนางานประจำสู่นวัตกรรม หรืองานวิจัย โดยผลงานที่เข้าร่วมแสดงผลงาน ประกอบด้วย 1. เครื่องอบแห้งข้าวเปลือกด้วยคลื่นไมโครเวฟแบบต่อเนื่อง ผสมลมร้อน โดย คุณไพรวัลย์ เกิดทองมี เจ้าหน้าที่ศูนย์เครื่องมือวืทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. เครื่องอัดถ่านพลังงาน โดย นายฮาเล็ม ดอเลาะ นายวีรชาติ รานวล นส.ธินาพร สุทธิวิริยะ เจ้าหน้าที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.วิธีการย่อยโฟม โดยนายวีรชาติ รานวล และนายฮาเล็ม ดอเลาะ 4.ประสิทธิภาพการใช้หลอด LED ในการเพิ่มแสงสว่างและลดการใช้พลังงานภายในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยนายธวัชชัย ประดู่ และนายเมษา สินทบทอง เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 5.เครื่องตรวจจับก๊าซ lpg โดย นายธีระ พรหมมาศ เจ้าหน้าที่ศูนย์เครื่องมือวืทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 6.ระบบ E-services ของศูนย์คอมพิวเตอร์

TOP