ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย โครงการวิจัย ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว