ข่าวทั่วไป

พฤหัสบดี ๑ กันยา ชมนาฏยคีตาอาเซียน ที่มวล.

    
นาฏยคีตาอาเซียน

     สวยอร่ามงามตาในท่าฟ้อน ตัวโอนอ่อนเอวคอดรำสอดสวย
ดวงตาคมผมยาวสาวแร่รวย แต่งตัวด้วยผ้าแพรวดูแวววาว
     นาฏยคีตาของอาเซียน ล้วนแนบเนียนเลอล้ำผิวดำขาว
คนอาเซียนเพียรสร้างทางสกาว ร้อนหรือหนาวก็ไม่ลืมปลื้มทางงาม
     สวยท่ารำกล้ำเสียงคีตศิลป์ ได้ยลยินชวนใจให้วาบหวาม
ท่วงท่าทีลีลาสง่างาม จากเขตคามห้าประเทศวิเศษวิชา
     ไทย พม่า อินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซีย มีความปรารถนา
รวมพลังสร้างสรรค์ นาฏยคีตา ให้ตรึงตราอยู่ในหัวใจคน
     สวยท่ารำ เสียงร้อง ทำนองขับ ดนตรีรับเข้ากันสรรเสกผล
ผู้ได้เห็นเป็นสุขปลุกกมล อีกสกนธ์ก็แช่มชื่นระรื่นเอม
     ดั่งน้ำทิพย์ชโลมตระโบมจิต เทพนิมิตให้เห็นเป็นเกษม
นาฏยคีตาอาเซียนเจียรปรีดิ์เปรม เป็นทั้งเกมเป็นทั้งศิลป์แสนยินดี
   
  สืบพงศ์ ธรรมชาติ ประพันธ์
เสาร์ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙

TOP