ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และผู้สนใจ ร่วมกิจกรรมฝึกเขียนบทความทางวิทยาศาสตร์