ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และผู้สนใจ ร่วมกิจกรรมฝึกเขียนบทความทางวิทยาศาสตร์

สาขาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการ "ฝึกเขียนบทความทางวิทยาศาสตร์" เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก อาจารย์และผู้สนใจทั่วไป ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับฟังประสบการณ์การเขียนบทความ แนะนำวิธีและเทคนิคการเขียนบทความ และฝึกเขียนบทความกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาทิเช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรัตน์ วัฒนกสิวิชช์ รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสีนี และรองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี เป็นต้น

ผู้สนใจสามารถแจ้งชื่อได้ที่ โทร. 2947 (คุณดาว) โทร. 2945 (อ.ดร.พรรณศิริ) หรืออีเมล sboonphasuk@gmail.com ภายในวันที่ 20 กันยายน 2559 รับผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนจำกัด

TOP