ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเอกสัตวศาสตร์ (สัตวแพทย์)

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 23/2559 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกสัตวศาสตร์ (สัตวแพทย์) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 2 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ผ่านการคัดเลือก คือ
น.สพ.ดร.พัฒนพล ขยันสำรวจ

อนึ่งมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม

TOP