ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเอกสัตวศาสตร์ (สัตวศาสตร์)

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 19/2559 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกสัตวศาสตร์ (สัตวศาสตร์) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 2 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
- ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) คือ นางสาวจันทิรา วงศ์เณร
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ ดร.ปิยะ เปี่ยมยา

อนึ่งมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม

TOP