ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 13/2559 ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
- ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) คือ ดร.พักตร์พิมล อึ่งเจริญวิวัฒน์
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ ดร.ธนิวรรณ ชื่นอารมณ์

อนึ่งมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม

TOP