ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมศึกษาโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ และคณะ ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารงานของโรงพยาบาล การสร้างวัฒนธรรมองค์กร การให้บริการศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง และงานสนับสนุนบริการทางการแพทย์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้งานระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล และการบริหารจัดการบุคลากร ซึ่งโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ มุ่งเน้นให้บุคลากรของโรงพยาบาลใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงานอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อบริการที่สะดวก รวดเร็วและทันสมัย มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทำให้บุคลากรของโรงพยาบาลมีความเชื่อมั่นและมองเห็นความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ ในโอกาสนี้ได้นำชมสถานที่เพื่อศึกษาการออกแบบก่อสร้างอาคาร การตกแต่งภายใน ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ของห้องตรวจและห้องปฏิบัติการต่างๆ พร้อมทั้งเยี่ยมชมการปฏิบัติงานจริงของฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ (SiPH) ก่อสร้างเป็นอาคารสูง 14 ชั้น บนเนื้อที่ 33 ไร่ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสถานีรถไฟธนบุรีเดิม เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิราราช และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา เริ่มเปิดให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ตั้งเป้าจะเปิดให้บริการให้ได้ 281 เตียง ภายในปีนี้

SiPH เป็นโรงพยาบาลของรัฐแห่งแรกในกำกับของมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการดำเนินการ มีมาตรฐานการรักษาแบบศิริราช แต่ให้บริการแบบเอกชน ในราคาที่สมเหตุสมผล เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีกำลังจ่าย เป็นการกระจายและแบ่งเบาภาระของศิริราชทั้งระบบ ดำเนินงานภายใต้พันธกิจ “เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศ เพื่อนำประโยชน์สู่ศิริราชและสังคม” โดยคาดหวังให้ศิริราชสามารถเลี้ยงตัวเองได้และมีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส และพัฒนาศิริราชให้เป็นสถาบันทางการแพทย์ที่ดีที่สุดในการเรียนการสอน การวิจัยและวิชาการ การบริการ และเทคโนโลยีไปพร้อมๆ กัน

โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณขอขอบพระคุณคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ที่ใหการตอนรับอยางดียิ่ง ความเอื้อเฟื้อในองค์ความรู้ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการดําเนินงานของศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดย: หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

TOP