มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมศึกษาโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์