ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ “ไทย-ภูมิภาคศึกษากับการวิจัยยุคหลังประชาคมอาเซียน”

โครงการศูนย์ศึกษาภาษา วัฒนธรรม และสังคมอาเซียน สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ “ไทย-ภูมิภาคศึกษากับการวิจัยยุคหลังประชาคมอาเซียน” วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องระเบียงบรรณ 1 และ 2 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การประชุมวิชาการครั้งนี้ประกอบด้วยหัวข้องานส่วนย่อยที่น่าสนใจมากมาย เช่น “Crucial Issues for Research in the Context of ASEAN Integration”, “Perspectives on Research and Academic Activities in ASEAN-Thai Studies”, ศิลปะและวัฒนธรรมไทยในบริบทอาเซียน และ ไท(ย)ศึกษาจากมุมมองชายแดน

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้า โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน https://sites.google.com/…/wuaseanresearch/products-services

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://sites.google.com/a/g-mail.wu.ac.th/wuaseanresearch/home

TOP