ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ “ไทย-ภูมิภาคศึกษากับการวิจัยยุคหลังประชาคมอาเซียน”