ข่าวทั่วไป

วิทยาลัยชุมชนระนอง ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ระบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก รายวิชา HUM-105 มนุษยภาพ ชีวิต และการพัฒนาตนเอง และรายวิชา POS-465 วัฒนธรรมสมัยนิยมและการเมืองโลก โดยมี อาจารย์ ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ หัวหน้าสาขาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์ นายอวยพร เรืองศรี หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ และบุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการ ร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนพูดคุยกับบุคลากรกลุ่มจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ วิทยาลัยชุมชนระนอง จำนวน 10 คน เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 ณ ห้องระเบียงบรรณ 2 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

TOP