วิทยาลัยชุมชนระนอง ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์