ศึกษาดูงานหัตถกรรมท้องถิ่น แบรนด์ "NODTHING" ธุรกิจใหญ่ระดับประเทศของศิษย์เก่าบริหารธุรกิจ@มวล.