ข่าวเด่น

เริ่มแล้ว!!วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์’59 ที่ ม.วลัยลักษณ์เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีม.วลัยลักษณ์เป็นประธานเปิดงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2559” ซึ่งสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เกษตรรักษ์โลก : เกษตรตามอัธยาศัย ใช้ได้จริง” ระหว่างวันที่ 9-17 กันยายน 2559 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ ฉิ้มสังข์ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวรายงานและมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมบริเวณโซนนิทรรศการทางการเกษตร ม.วลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราชศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดงาน “วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์” ขึ้น เพื่อต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำองค์ความรู้ทางการเกษตรที่ได้พัฒนาขึ้นจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมาถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 แล้ว ภายใต้แนวคิด “เกษตรรักษ์โลก : เกษตรตามอัธยาศัย ใช้ได้จริง”เน้นการประยุกต์องค์ความรู้ท้องถิ่น และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่เกษตรกรสามารถเรียนรู้พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถสร้างความยั่งยืนให้แก่อาชีพการเกษตรด้วย โดยภายในงานพี่น้องประชาชนจะได้ชมนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยของคณาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรที่โดดเด่น ผลงานวิจัยของศูนย์วิจัย หน่วยวิจัย นิทรรศการเกษตรของหน่วยงานราชการต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี นิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริ การประกวด/แข่งขัน การสาธิต-อบรมอาชีพและการออกร้านจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน สินค้าโอท็อปและสินค้าทั่วไปอีกด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ ฉิ้มสังข์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ความสำคัญกับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรสู่สังคม โดยการจัดงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ มีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้พัฒนาขึ้นจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ ในปีนี้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยตรงจากเกษตรกรต้นแบบ อาทิ การเลี้ยงแพะในสวนปาล์ม การปลูกดอกหน้าวัวในสวนยาง การแปรรูปน้ำยางเป็นผลิตพันธ์ การปลูกผักแบบไฮโดรออแกนิคส์ การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย การเลี้ยงหมูคอนโด เป็นต้น กิจกรรมการสาธิตและอบรมอาชีพ เช่น การปลูกมะพร้าวอ่อน เทคนิคการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดเพื่อการปลูกพืช แหนมปลานิล เนยแข็งนมแพะ การทำลูกชิ้นปลา เทคนิคการผลิตอาหารปลาอย่างง่าย คลินิกปาล์มน้ำมันสัญจร เมืองคาวบอยจำลอง รวมทั้งกิจรรมประกวดเพลงลูกทุ่งชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และกิจกรรมภาคบันเทิงอื่นๆอีกมากมายทั้งนี้งานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์เปิดให้เข้าชมนิทรรศการ พร้อมเลือกซื้อสินค้าทางการเกษตรและสินค้าอื่นๆ ที่หลากหลายได้ ตั้งแต่เวลา 10.00-23.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.วลัยลักษณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 075-672301,075-672303 โทรสาร075-672302 หรือที่เว็บไซต์ http://agri.wu.ac.th/agri/

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP