ข่าวเด่น

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอาหาร คว้ารางวัล Creative Prize ในการแข่งขัน 2nd AOAC contestนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คือ นางสาวรติวรรณ มีทอง นางสาววราภรณ์ สมกอง และ นางสาวณัฐชยา ระงับพาล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล มาแทนเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ได้รับรางวัล Creative Prize ในการแข่งขันวิชาการด้านการทดสอบทางจุลชีววิทยาครั้งที่ 2 (2nd AOAC contest : Microbiological Proficiency Test) ซึ่งจัดโดยสมาคม เอ โอ เอ ซี ประเทศไทย สถานบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐและเอกชน การแข่งขันครั้งได้ได้จัดการแข่งขันกิจกรรมการทดสอบความชำนาญ (Proficiency test) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ในสายวิชาการจุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์การอาหาร อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ โดยได้แข่งขันในการวัดผลการตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์เป้าหมายคือเชื้อแบคทีเรีย Coliforms และ Listeria spp. โดยใช้วิธีทั่วไป (Conventional method) หรือ ชุดทดสอบ (Test kit) โดยการแข่งขันในรอบสุดท้ายคือการนำเสนอขั้นตอนการวิเคราะห์ผลในรอบสุดท้ายได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 ณ สถานบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม โดยในปีนี้มีทีมที่ส่งเข้าแข่งขันรวมทั้งสิ้น 46 ทีม จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

ทั้งนี้ทางสมาคม เอ โอ เอซี ประทศไทย ได้ประกาศผลการแข่งขันและจัดให้งานมอบรางวัลขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ในงาน Thailand Lab International 2016 ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา

ซึ่งทางสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่คว้ารางวัลและอาจารย์ที่ปรึกษาที่ควบคุมทีมจนประสบความสำเร็จในครั้งนี้

TOP