ขอเชิญชวน ร่วมโครงการประกวดการตั้งชื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ "โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง"