ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญชวน ร่วมโครงการประกวดการตั้งชื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ "โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง"

ขอเชิญชวน ร่วมโครงการประกวดการตั้งชื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ "โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง"

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียนในท้องถิ่นโดยการบูรณาการการขับเคลื่อนองค์ความรู้ วิชาการ และความเชี่ยวชาญต่าง ๆ จากสถาบันอุดมศึกษานำไปสู่การปฏิบัติจริงในโรงเรียน เพื่อการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่เหมาะสม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ โดยการสร้างความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค ศึกษาธิการจังหวัด

ซึ่งบริบทของโครงการดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างแรงบันดาลใจร่วมกันจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต่อการสร้างแนวคิดร่วมกันและค่านิยมเชิงบวกให้เกิดขึ้นสำหรับการทำงานเชิงบูรณาการจากทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จึงจัดให้มีกิจกรรมการประกวดชื่อโครงการเพื่อแสดงออกซึ่งการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและเพื่อง่ายต่อการประชาสัมพันธ์ชื่อให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงกว้างต่อไป โดยหมดเขตส่งชื่อเข้าประกวดภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2559

สามารถดูรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่.

https://drive.google.com/open?id=0B3HgumH0hzRrWTFBX2NFS0VuQlU

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://drive.google.com/open?id=0B3HgumH0hzRrWTFBX2NFS0VuQlU

TOP