ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาแพทยศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 10/๒๕58 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ กลุ่มวิชาสรีรวิทยา จำวน 2 ราย กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์ จำนวน 3 ราย และกลุ่มวิชาจุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกัน จำนวน 4 ราย นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้
1. ตำแหน่งนักวิชาการ กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางกาญจนา ทองทับ
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ นางสาวจารุเนตร ละม้าย

2. ตำแหน่งนักวิชาการ กลุ่มสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นายภรัณยู คงทอง

3. ตำแหน่งนักวิชาการ กลุ่มสาขาวิชาจุลชีววิทยา ปรสิต และวิทยาภูมิคุ้มกัน
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวนิรมล ศิริปกรณ์วงศ์
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ นางสุนันทา เอียดคง

อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP