ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “อสมท.เพื่อชุมชน ที่นี่เมืองนคร” โดยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์