ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีลงนามผู้รับทุนงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีลงนามผู้รับทุนงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม เป็นประธานในพิธีลงนาม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร อาจารย์ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์ คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี วิทยพันธ์ รองคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ ดร. อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ รองคณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เป็นสักขีพยานการลงนาม เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาที่ได้รับทุนประกอบด้วย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และ สถาบันวิจัยและพัฒนา รวมจำนวนทั้งสิ้น 22 โครงการ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP