ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกวิศวกร ส่วนอาคารสถานที่

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 9/๒๕๕9 ตำแหน่งวิศวกร สังกัดส่วนอาคารสถานที่ (โครงการจัดจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารฝึกทักษะระบบจำลองทางการแพทย์) จำนวน 2 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 27 กันยายน 2559 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

TOP