ข่าวการศึกษา

ขอเชิญฟังการสอบโครงร่างงานวิจัย ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าฟังการสอบโครงร่างงานวิจัย ประจำภาคการศึกษา 1/2559 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ ดังนี้

วันที่ 17 ตุลาคม 2559
น.ส. ประภัสสร จิตเที่ยง
สอบในหัวข้อ การเตรียมตัวดูดซับสำหรับเทคนิคการสกัดด้วยตัวดูดซับของแข็งปริมาณ น้อยเพื่อวิเคราะห์ยาปราบวัชพืชในน้ำ
เริ่มเวลา 09.00 น. ที่ห้อง 07204

วันที่ 20 ตุลาคม 2559
น.ส. รัชชประภา คำเสน
สอบในหัวข้อ การศึกษาการแสดงออกของตัวยับยั้งเอนไซม์โปรติเอส ชนิด Bowman-birk inhibitors ที่แยกได้จากถั่วหรั่ง (Vigna subterranea) ในแบคทีเรีย Escherichia coli
เริ่มเวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม 2 อาคารวิชาการ 1

วันที่ 20 ตุลาคม 2559
น.ส. กมลวรรณ ถนนทิพย์
สอบในหัวข้อ A Computational model for studying definitive endodermal differentiation of embryonic stem cell
เริ่มเวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุม 2 อาคารวิชาการ

วันที่ 21 ตุลาคม 2559
น.ส.พิชญา พงศ์มานะวุฒิ สอบในหัวข้อ บนผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ไม้เอกพันธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่ง
เริ่มเวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุม 2 อาคารวิชาการ 1

วันที่ 21 ตุลาคม 2559
นายธนกร นานอน
สอบในหัวข้อ แบบจําลองการไหลในหนึ่งมิติของสมการน้ําตื้น ที่แม่น้ํายม จังหวัดแพร่
เริ่มเวลา 13.50 น. ที่ห้องประชุม 2 อาคารวิชาการ 1

วันที่ 21 ตุลาคม 2559
นายสุเมธ คุ้มภัยรัญ
สอบในหัวข้อ การจําลองแบบสมูทพาร์ทิเคิลไฮโดรไดนามิกส์สําหรับคลื่นที่เกิดจากกล่องสี่เหลี่ยม
เริ่มเวลา 14.40 น. ที่ห้องประชุม 2 อาคารวิชาการ 1

วันที่ 21 ตุลาคม 2559
น.ส.วรรษิษฐา โกมนตรี
สอบในหัวข้อ การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต้อการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน
เริ่มเวลา 15.30 น. ที่ห้องประชุม 2 อาคารวิชาการ 1

วันที่ 21 ตุลาคม 2559
น.ส.วรัณยา แสงแก้วสุข
สอบในหัวข้อ การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพ้นสภาพของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เริ่มเวลา 16.20 น. ที่ห้องประชุม 2 อาคารวิชาการ 1

วันที่ 21 ตุลาคม 2559
น.ส.นันทพร วิชัยดิษฐ
สอบในหัวข้อ การศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดข้อบกพร่องในเนื้อมังคุดโดยใช้ตัวแบบโลจิสติก
เริ่มเวลา 17.10 น. ที่ห้องประชุม 2 อาคารวิชาการ 1

 

วันที่ 21 ตุลาคม 2559
นายยุรฉัตร จันปฐมพงศ์
สอบในหัวข้อ Magnetochemistry of Iron Schiff Base Complexes
เริ่มเวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุม 3 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

วันที่ 21 ตุลาคม 2559
น.ส. วริษา ธรรมสังวาลย์
สอบในหัวข้อ Synthesis and Characterization of Zinc Chromophores for Light Harvesting Applications
เริ่มเวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุม 3 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

วันที่ 21 ตุลาคม 2559
น.ส. น้ำสังข์ หนูฤทธิ์
สอบในหัวข้อ การสังเคราะห์ พิสูจน์เอกลักษณ์ และการศึกษาทางเคมีเชิงคำนวณของสารประกอบเชิงซ้อนเหล็กสปินครอสโอเวอร์ (Synthesis, characterization and computational studies of Fe Spin Crossover complexes)
เริ่มเวลา 11.00 น. ที่ ห้องประชุม 3 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

วันที่ 21 ตุลาคม 2559
น.ส. พิบูลย์วรรณ อินสิติ
สอบในหัวข้อ Synthesis and Characterization of Zinc Chromophores for Light Harvesting Applications
เริ่มเวลา 13.00 น. ที่ ห้องประชุม 3 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

วันที่ 21 ตุลาคม 2559
น.ส. ชนิญญา มากเอียด
สอบในหัวข้อ การออกแบบและสังเคราะห์สารต้านไดเพปทิดิลเพปทิเดส 4 กลุ่มเบต้าอะมิโนเอไมด์
เริ่มเวลา 13.00 น. ที่ ห้อง 201 อาคารวิชาการ 9

วันที่ 25 ตุลาคม 2559
น.ส. วศินี แซ่ตัน
สอบในหัวข้อ การศึกษาแอบินิชิโอเกี่ยวกับคอนฟอร์เมชันและสเปกตรัมการสั่นของ 6-ไฮดรอกซีโดพามีน
เริ่มเวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุม 2, วิชาการ 1

วันที่ 25 ตุลาคม 2559
น.ส. เพ็ญนภา ผิวเงิน
สอบในหัวข้อ การศึกษาทางทฤษฎีของการเกิดอันตรกิริยาของ Tyrosine และ MPTP
เริ่มเวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุม 2, วิชาการ 1

วันที่ 25 ตุลาคม 2559
นายสัณหณัฐ ดีสมุทร
สอบในหัวข้อ การคำนวณเชิงขนานสำหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักแบบค่าคาดหวังสูงสุด เพื่อการประมวลผลภาพทางดาราศาสตร์
เริ่มเวลา 10.00 น. ที่ Center of Excellence for Ecoinformatics, อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

วันที่ 25 ตุลาคม 2559
น.ส. ณัชชา ช่วยทองมี
สอบในหัวข้อ การเปรียบเทียบการเคลือบซิลิกาโซล-เจล แบบไม่มีรูพรุนและมีรูพรุนโดยใช้ CTAB บนพื้นผิวโลหะ
เริ่มเวลา 13.00 น. ที่ ห้องประชุม หน่วยวิจัยเทคโนโลยีโมเลกุล ตึก E ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

วันที่ 25 ตุลาคม 2559
น.ส. ศศิพร สีลาทอง
สอบในหัวข้อ การเปรียบเทียบการเคลือบซิลิกาโซล-เจล แบบไม่มีรูพรุนและมีรูพรุนโดยใช้ Pluronic บนพื้นผิวโลหะ
เริ่มเวลา 13.00 น. ที่ ห้องประชุม หน่วยวิจัยเทคโนโลยีโมเลกุล ตึก E ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

วันที่ 25 ตุลาคม 2559
น.ส. อภัสรา ราชพิบูลย์
สอบในหัวข้อ การยับยั้งการเกิดกรดไขมันอิสระในน้ำมันปาล์มดิบโดยการให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟ
เริ่มเวลา 14.00 น. ที่ ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีพลาสมาเพื่อการประยุกต์ทางกสิกรรม อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม


TOP