ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานธุรการ โครงการชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาฯ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 13/2559 ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดโครงการชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาและการแก้ไขปัญหาที่ดินโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่
13/2559 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2559 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

1. รายชื่อ
001 นายกรุง กังเส้ง
002 นางสาวศุภลักษณ์ คงศรี
003 นางสาวจันทิมา คลิ้งเชื้อ
004 นายอภิสิทธิ์ อาดหมาด
005 นางสาวนพรัตน์ รักชอบ
006 นางสาวนิชาภัทร รัญจวน
100 นางสาวขนิษฐา เสนา

2. สอบปฏิบัติทักษะทางคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office 2010(MS Word,
MS Excel และ MS PowerPoint) ในวันที่ 22 ตุลาคม 2559
เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (B8) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช


TOP