ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิชาแพทยศาสตร์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิชา
แพทยศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2535

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และภาระงานของตำแหน่ง
2.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ประสานงานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตระดับชั้นคลินิก) จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือสาขาด้านการศึกษา
- หากมีประสบการณ์ประสานงานการเรียนการสอนหรือหลักสูตรในสถาบันการศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาล หรือศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้
- ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุ ไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) TOEIC ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน

ผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด
(TOEIC ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน) จะต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ให้กับมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการคัดเลือกเป็นต้นไปเพื่อใช้ประกอบการเรียกบรรจุเข้าเป็นพนักงาน ทั้งนี้หากไม่ยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ภายในระยะที่กำหนดดังกล่าวแล้ว มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง (ถ้ามี) หรือดำเนินการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลใหม่
หรือพิจารณาตามความเหมาะสมอื่นได้

2.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ประสานงานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาด้านการศึกษา
- หากมีประสบการณ์ประสานงานการเรียนการสอนหรือหลักสูตรในสถาบันการศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้
- ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุ ไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) TOEIC ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน
ผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด
(TOEIC ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน)จะต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ให้กับมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการคัดเลือกเป็นต้นไปเพื่อใช้ประกอบการเรียกบรรจุเข้าเป็นพนักงาน ทั้งนี้หากไม่ยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ภายในระยะที่กำหนดดังกล่าวแล้ว มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง (ถ้ามี) หรือดำเนินการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลใหม่
หรือพิจารณาตามความเหมาะสมอื่นได้

ภาระงานของตำแหน่ง
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ประสานงานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นคลินิก)

1.1 ประสานงานกับโรงพยาบาลร่วมผลิตแพทย์ โรงพยาบาลสมทบ สถาบันพี่เลี้ยง โรงพยาบาลตามความร่วมมือ (MOU) สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตแพทย์

1.1.1 งานหลักสูตร

(1) ประสานงานและรวบรวมข้อมูลการจัดทำปฏิทินตารางการศึกษา ตารางสอน และแผนการสอน
(2) ประสานงานกับอาจารย์/นักวิชาการประจำศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก และรวบรวมเอกสารในระดับชั้นคลินิก ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การประเมินและพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
(3) ประสานงานและช่วยกิจกรรม/โครงการที่พัฒนาคุณภาพและขีดความสามารถของโรงพยาบาลร่วมผลิตแพทย์ในจัดการเรียนการสอนและการให้บริการ
(4) ประสานงานและช่วยโครงการเตรียมอาจารย์ผู้ป่วยจำลองสำหรับการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นคลินิก
(5) ประสานงานและดำเนินการโครงการเตรียมความพร้อมการสอบเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และการสอบประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1-3 ประกอบด้วย การประสานงานจัดหาอาจารย์พิเศษ การจัดเตรียมห้องเรียน/สื่อการสอน/สื่อโสตฯ และประสานงานกับนักศึกษาเรื่องการติวสอบ
(6) ดำเนินการและประสานงานโครงการมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(7) ออกหนังสือรับรองต่างๆ โดยประสานกับศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ

1.1.2 งานประเมินผลและงานทะเบียน

(1) ประสานงานการวางแผนการสอบและประเมินนักศึกษาในระดับชั้นคลินิก ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยประสานกับฝ่ายวิชาการของสำนักวิชาฯ
(2) ประสานงานกับศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ในการจัดทำคะแนน วิเคราะห์และรวบรวมผลคะแนน โดยประสานงานและดำเนินการร่วมกับศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ
(3) ช่วยประสานงานกับนักศึกษาและศูนย์บริการการศึกษาฯ ในการให้ข้อมูลและตรวจสอบผลการลงทะเบียนรายวิชาชั้นคลินิก
(4) จัดทำและสรุปผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชั้นคลินิก การขึ้นทะเบียนและการแจ้งจบของนักศึกษาแพทย์ การแจ้งขึ้นทะเบียนการชดใช้ทดทุนที่กระทรวงสาธารณสุข แพทยสภา และสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.)

1.1.3 งานพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอน

(1) ดูแลจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์และสื่อการสอนให้พร้อมในทุกชั่วโมงการสอน ที่มีการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Telemedicine
(2) ประสานงานกับบรรณารักษ์ห้องสมุดเพื่อให้มีตำรา วารสาร และสื่อต่าง ๆ ที่ทันสมัยตามมาตรฐานของโรงเรียนแพทย์
(3) ประสานงานระบบสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูลต่างๆ

1.1.4 งานกิจการนักศึกษา

(1) ประสานงานกับศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาชั้นคลินิก และรวบรวมข้อมูลผลการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ดังนี้

- กิจกรรมปฐมนิเทศและการเตรียมความพร้อมนักศึกษา
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร
- กิจกรรมให้คำปรึกษาทางวิชาการแก่นักศึกษา

(2) ประสานกับผู้ปกครองของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นคลินิก
(3) ประสานงานสวัสดิการนักศึกษา การรักษาพยาบาล งานทุนการศึกษา ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษางานการเงินนักศึกษา (การจ่ายค่าเทอมของนักศึกษา)

1.1.5 งานพัฒนาอาจารย์แพทย์

(1) ประสานงานและช่วยงานจัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ในด้านแพทยศาสตรศึกษา การวิจัย ระบาดวิทยาคลินิก ฯลฯ แก่อาจารย์แพทย์ของโรงพยาบาลร่วมผลิต โรงพยาบาลสมทบ หรือโรงพยาบาลตามความร่วมมือ (MOU)
(2) ประสานงานเรื่องงบประมาณสำหรับการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับอาจารย์แพทย์ของโรงพยาบาลร่วมผลิต โรงพยาบาลสมทบ หรือโรงพยาบาลตามความร่วมมือ (MOU) กับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปของสำนักวิชาแพทยศาสตร์

1.1.6 งานบริหารทั่วไป

(1) ทำหนังสือเรียนเชิญอาจารย์พิเศษ วิทยากร และที่ปรึกษาทางวิชาการ สำหรับการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิก
(2) ประสานกับเจ้าหน้าที่ทุกระดับในโรงพยาบาลร่วมผลิตแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจและความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
(3) ประสานงาน เตรียมการ และสรุปรายงานการประชุมระหว่างผู้บริหารและ/หรืออาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
(4) ประสานงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง สื่อการเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิกกับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปของสำนักวิชาฯ
(5) ประสานงานกับพนักงานฝ่ายศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

1.2 จัดเก็บเอกสารและร่างหนังสือที่เกี่ยวข้อง กับโรงพยาบาลร่วมผลิตแพทย์ โรงพยาบาลสมทบสถาบันพี่เลี้ยง โรงพยาบาลตามความร่วมมือ (MOU) และสถาบันพระบรมราชชนก
1.3 งานบุคคล (วิเคราะห์/ขออนุมัติเพิ่ม) ช่วยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพิจารณาแนวทางเพิ่มจำนวน และคัดเลือกอาจารย์แพทย์เพื่อให้มีอาจารย์แพทย์ครบทุกสาขา และสามารถจัดการเรียนการสอนได้เอง
1.4 ประสานงานและรวบรวมข้อมูล ด้านการวิจัย/บริการวิชาการ เพื่อเป็นข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร
1.5 ขออนุมัติ เบิกจ่าย และดำเนินการโอนเงินสมทบชั้นคลินิก ให้แก่โรงพยาบาลร่วมผลิตแพทย์
1.6 เป็นผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการประเมินของหลักสูตร และคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยช่วยประสานงาน จัดทำแบบประเมิน/แบบสอบถาม เก็บข้อมูล และรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ นักศึกษาปัจจุบัน บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และช่วยสรุปรายงาน
1.7 มีส่วนร่วมและช่วยงานกิจกรรมและโครงการอื่นๆ ของสำนักวิชา ได้แก่ กิจกรรมสอบข้อเขียนวิชาสามัญและกิจกรรมค่ายวิชาการ เพื่อการคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ การประชุมวิชาการของสำนักวิชา
1.8 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ประสานงานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต)

2.1 งานประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์รายวิชาของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

(1) สร้างแบบประเมินรายวิชาออนไลน์ของรายวิชาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1-3 รวมทั้งทดสอบและเปิดระบบ และประชาสัมพันธ์และตรวจสอบติดตามให้นักศึกษาดำเนินการประเมินครบตามจำนวนผู้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละรายวิชา
(2) รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการประเมินรายวิชาออนไลน์ฯ นำเสนอต่อคณบดีและอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาทราบ และนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ร่วมกับคณาจารย์ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบและนำไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป
(3) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์คอมพิวเตอร์ที่เป็นผู้รับผิดชอบ เรื่องการใช้งานหรือปรับแก้ไขโปรแกรมเพื่อให้การดำเนินงานแล้วเสร็จทันเวลาและมีประสิทธิภาพ

2.2 ประสานงานกิจกรรมและโครงการเสริมในรายวิชากลุ่มแพทย์และสังคม หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

(1) ประสานงานกับอาจารย์และวิทยากรพิเศษ
(2) ประสานงานและจัดเตรียมห้องเรียนและสถานที่จัดการเรียนการสอนในกิจกรรมเสริมรายวิชาทั้งภายในและนอกสถานที่
(3) เตรียมเอกสารประกอบการบรรยายและการเรียนการสอนแบบ active learning รวมทั้งเอกสารประกอบกิจกรรมและโครงการเสริมในรายวิชา
(4) จัดกิจกรรมและ/หรือโครงการ ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง อาจารย์และนักศึกษา สรุปงบประมาณ สรุปผลการประเมินกิจกรรม และจัดทำรายงานสรุปโครงการ
(5) ช่วยรวบรวมคะแนนและการประเมินผลการเรียนของรายวิชากลุ่มแพทย์และสังคม

2.3 งานสนับสนุนด้านวิชาการของนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

(1) ประสานงาน ส่งรายชื่อนักศึกษา และประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าสอบวัดความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสารสนเทศ รวมทั้งติดตามผลการสอบและจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลเพื่อสรุปรายงานส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(2) การส่งรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการพัฒนาศักยภาพด้านอื่นๆ เช่น การนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ
(3) ประสานงานกับอาจารย์และนักศึกษา ในการให้ข้อมูล ติดตาม และตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1-3 ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตร รวมทั้งการรายงานและประสานงานกับอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาและศูนย์บริการการศึกษา ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดในเชิงระบบและไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานปกติ
(4) จัดเก็บเอกสารและข้อมูลการลาของนักศึกษาชั้นปรีคลินิก เสนอคณบดีอนุมัติใบลาก่อนส่งศูนย์บริการการศึกษา

2.4 งานสนับสนุนด้านวิชาการของสำนักวิชา

(1) เป็นผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มีภาระงานดังนี้

- เตรียมการประชุม เตรียมเอกสารประกอบการประชุม อาหารว่าง อุปกรณ์ต่างๆ และร่างสรุปรายงานการประชุม
- ช่วยรวบรวม วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลการเรียนการสอนชั้นปรีคลินิก เพื่อจัดทำรายงานการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับสำนักวิชา
- ช่วยติดตามเอกสารเพื่อใช้ในการรายงานและการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ TQF โดยประสานงานกับอาจารย์ผู้ประสานงานหลักสูตร และส่วนส่งเสริมวิชาการ

(2) งานสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน

- ประสานงานและดำเนินการจองห้องเรียนในแต่ละภาคการศึกษากับศูนย์บริการการศึกษา
- ประสานงานและรวบรวมใบส่งเกรดรายวิชาชั้นปีที่ 1-3 เสนอคณบดีลงนามและส่งให้ศูนย์บริการการศึกษา พร้อมทั้งสำเนาเอกสารจัดเก็บเป็นหลักฐานที่สำนักวิชาฯ
- สรุปรายชื่อนักศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุดของแต่ละรายวิชา เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมมอบเกียรติบัตรในงานวันไหว้ครู
- จัดกลุ่มเรียน problem-based learning (PBL) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 และรวบรวมข้อมูลการเรียนการสอนแบบ PBL และ active learning ในแต่ละภาคการศึกษา และรายงานข้อมูลให้ส่วนส่งเสริมวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงานด้านปัญหาการเรียนการสอนต่างๆ เช่น การเข้าใช้ฐานข้อมูลสื่อออนไลน์และอินเตอร์เน็ต การนัดประชุมพูดคุยปัญหาการเรียนของนักศึกษาโดยประธานฝ่ายวิชาการและสรุปบันทึกการประชุม
- รวบรวมข้อมูลรายชื่ออาจารย์คุมสอบของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ส่งให้ศูนย์บริการการศึกษาทุกภาคการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด

(3) งานโครงการกิจกรรมเสริมรายวิชาและหลักสูตรประสานงานอาจารย์ประจำรายวิชาและหัวหน้าโครงการ จัดเตรียม ดำเนินการ ผลการประเมิน และจัดทำรายงานสรุปโครงการและสรุปงบประมาณของโครงการ ดังนี้

1) โครงการเสริมทักษะด้านการสื่อสาร สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1
2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Thinking skills”
3) โครงการแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
4) โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียน PBL สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1
5) โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนชั้นปรีคลินิก สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2

2.5 จัดทำรายงานประจำปีสำนักวิชาแพทยศาสตร์
รวบรวมข้อมูลและภาพกิจกรรมของสำนักวิชา เพื่อจัดทำเล่มรายงานประจำปีของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ นำเสนอให้เห็นกิจกรรมในภาพรวมและแสดงผลการดำเนินงาน ประสานงานกับโรงพิมพ์เพื่อผลิตเล่มรายงาน

2.6 จัดทำรายงานแพทยสภา
รวบรวมติดตามข้อมูลของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เพื่อสรุปรายงานตามเกณฑ์ที่แพทยสภากำหนดและส่งรายงานให้แพทยสภา ทุก 6 เดือน

2.7 มีส่วนร่วมและช่วยงานกิจกรรมและโครงการอื่นๆ ของสำนักวิชา ได้แก่ กิจกรรมสอบข้อเขียนวิชาสามัญและกิจกรรมค่ายวิชาการ เพื่อการคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ การประชุมวิชาการของสำนักวิชา

2.8 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

3. คุณสมบัติอื่น ๆ
3.1 มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
3.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
3.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
3.4 เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. อัตราค่าตอบแทน วุฒิปริญญาตรี อัตราเดือนละ 17,400 บาท

5. เงื่อนไขการจ้าง จัดทำสัญญาจ้างทำงานโดยมีกำหนดระยะเวลาการจ้างดังนี้
- สัญญาแรก 2 ปี โดยต้องผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา 6 เดือน และ/หรืออาจมีการขยายเวลาทดลองปฏิบัติงานต่อได้แต่รวมแล้วไม่เกิน 1 ปี
- สัญญาจ้างต่อไปครั้งละไม่เกิน 4 ปี

6. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
ได้รับสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เฉพาะตัวพนักงานไม่รวมคู่สมรสและบุตร

7. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
7.1 ใบสมัครพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตามแบบของมหาวิทยาลัย ขอรับได้ที่งานบรรจุและแต่งตั้ง ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3704 โทรสาร 0-7567-3708 หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2298-0244-5 โทรสาร 0-2298-0248 หรือสามารถ Download ใบสมัครได้ที่http://dp2.wu.ac.th/form.html
7.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
7.3 สำนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ระดับปริญญาตรี อย่างละ 1 ฉบับ
7.4 สำเนาผลทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ
7.5 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
7.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
7.7 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
7.8 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง (2 ปี) ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./เทียบเท่าด้วย

มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ 7 เท่านั้น

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน

8. การสมัคร
8.1 ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนยื่นใบสมัคร ในอัตราฉบับละ 200 บาท ได้ที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2559 – 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00–15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
8.2 ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่งานบรรจุและแต่งตั้ง ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2559 – 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30–16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

9. การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกดังนี้
9.1 ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ คุณวุฒิและสาขาการศึกษา และหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศหรือไม่
9.2 ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่ง ดังนี้
ก. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป
(1) วิชาคอมพิวเตอร์ (100 คะแนน) : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office
(2)วิชาภาษาไทย (100 คะแนน) : เขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนบทความ
ข. สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปแล้วเท่านั้น)

10. การประกาศผลการคัดเลือก
10.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
10.2 กำหนดการสอบ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
10.3 ประกาศผลการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันสอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

11. เงื่อนไขอื่น ๆ
11.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
11.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี "สำรอง" ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
11.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้ตามความเหมาะสม
11.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัคร อาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน


TOP