ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาศิลปศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 20/2559 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ในสาขาวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชาสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา และสาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา จำนวน 1 อัตรา และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 นั้น

เนืองจากมีผู้สมัครค่อนข้างมากจึงต้องใช้เวลาในการสรุปและประเมินผลคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงขอเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559


TOP