ข่าวทั่วไป

ประกาศหาเจ้าของเงินที่โอนเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยฯ แล้ว

ด้วยหน่วยงานภายนอก/ บุคคลภายในมหาวิทยาลัย ได้โอนเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แล้ว (ตามรายละเอียดแนบ) และขณะนี้เลยระยะเวลาสิ้นสุดปีงบประมาณ 2559 แล้ว (30 กันยายน 2559) ยังมีรายการโอนเงินที่ส่วนการเงินและบัญชียังไม่ได้รับหลักฐานเพื่อดำเนินการออกใบเสร็จรับเงิน จึงขอให้ผู้ที่ได้รับเงินจากหน่วยงานภายนอก หรือบุคคลภายในมหาวิทยาลัย ที่ได้โอนเงินและมีหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยฯ แล้ว กรุณาติดต่อ คุณปิยรัตน์ วันทอง ส่วนการเงินและบัญชี หมายเลขโทรศัพท์ 3717 เพื่อดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินต่อไป

เอกสารแนบ ตามลิ้ง http://wp06.wu.ac.th/wp-content/uploads/2016/10/รายการสิ้นปี-59-ประกาศ.xls

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://

TOP