ข่าวเด่น

เตรียมความพร้อมรองรับ “โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เตรียมความพร้อมรองรับ “โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” เบื้องต้นจะดำเนินการจัดตั้ง “โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระยะที่ 1” พร้อมเปิดให้บริการได้ประมาณกลางเดือนธันวาคม 2559 โดยเริ่มเตรียมการด้านบุคลากร การบริการ การปรับปรุงสถานที่ ยาและเวชภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุและครุภัณฑ์ และโครงสร้างการบริหารหน่วยงาน

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เปิดเผยเกี่ยวกับความก้าวหน้าโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ ว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2562 ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ อันจะนำไปสู่การดำเนินการของศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในอนาคต จึงได้วางแผนดำเนินการจัดตั้ง “โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระยะที่ 1” เพื่อให้การบริการด้านสุขภาพระดับปฐมภูมิแก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งประชาชนทั่วไป ในลักษณะ “ศูนย์การแพทย์ชุมชนเมือง” หรือระดับ P1 ตามการจัดระดับเครือข่ายบริการระดับจังหวัดของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีขีดความสามารถในการให้บริการทางการแพทย์ระดับเวชปฏิบัติทั่วไปและเวชปฏิบัติครอบครัว มีลักษณะเป็นสถานบริการผู้ป่วยนอกแบบเบ็ดเสร็จ ให้บริการแบบผสมผสานทั้งงานส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ แต่มีจุดเด่นอยู่ที่การมีแพทย์เฉพาะทางหลายสาขาวิชา รวมถึงการบริการจากสหสาขาวิชาชีพ ขณะเดียวกัน จะเป็นแหล่งข้อมูลการทำงานวิจัยทางการแพทย์ พยาบาล วิทยาศาสตร์สุขภาพ และระบบสาธารณสุขในด้านต่าง ๆ ที่สำคัญ เพื่อเป็นการวางแผนทดลองระบบบริการ การบริหารจัดการ สาธารณูปโภค รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงเมื่อศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดให้บริการ

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ เปิดเผยต่อว่า ในช่วงแรกประมาณกลางเดือนธันวาคม 2559 จะเปิดให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรภายในก่อน โดยให้บริการเต็มรูปแบบ ทั้งแผนกอายุรกรรม หู คอ จมูก ศัลยกรรมกุมารเวชกรรม และเวชศาสตร์ครอบครัว ส่วนบริการคลินิกผิวหนังและความงามจะเรียกเก็บค่าบริการ นอกจากนี้ ประมาณเดือนมีนาคม 2560 จะเปิดให้บริการคลินิกดูแลสุขภาพ (Wellness clinic) เพื่อให้บริการกับบุคคลภายนอกด้วย และเตรียมพื้นที่สำหรับเปิดแผนกผู้ป่วยในไปพร้อมๆ กัน โดยได้กำหนดพื้นที่บริเวณชั้น 1 อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ สำหรับผู้ป่วยนอก ส่วนชั้น 2 เตรียมไว้สำหรับเปิดแผนกผู้ป่วยในและพื้นที่ back office

ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการระยะแรก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า ได้วางแผนรับสมัครบุคลากรเพื่อเป็นพนักงานกลุ่มแรก จำนวน 43 อัตรา ตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับคลินิกผิวหนังและความงามบางส่วน ได้แก่ เครื่องเลเซอร์รักษาความผิดปกติของเส้นเลือดในชั้นผิวหนัง ปานแดง (Pulsed dye Laser) และเตียงตรวจพิเศษสำหรับทำหัตถการทางคลินิก เพื่อเปิดให้บริการกับบุคคลภายนอก วางแผนและตั้งงบประมาณสำหรับจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวัสดุและครุภัณฑ์ของแผนกต่าง ๆ โดยจะดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการสำหรับเจาะเลือด พร้อมระบบสารสนเทศของห้องปฏิบัติการ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ แจ้งว่า ขณะนี้ศูนย์คอมพิวเตอร์กำลังดำเนินการปรับแก้ไข software ของระบบสถานพยาบาลเดิม เพื่อนำมาใช้ให้บริการในระยะเริ่มแรกก่อน ส่วนการพัฒนาระบบเพื่อให้เชื่อมโยงกับโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ ที่จะเปิดให้บริการในปี 2563 อยู่ระหว่างวางแผนเพื่อพัฒนาระบบดังกล่าว ส่วนโครงสร้างการบริหารหน่วยงาน อยู่ระหว่างการศึกษาและเตรียมการ เพื่อออกระเบียบ/ข้อบังคับฯ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

“โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งอยู่บนพื้นที่ 405 ไร่ กำหนดแล้วเสร็จในปี 2562 จากนั้นจะมีการติดตั้งครุภัณฑ์ และเตรียมความพร้อมบุคลากรทางด้านการแพทย์และบุคลากรในด้านต่างๆ รวมกว่า 14 สาขาความเชี่ยวชาญ จะเปิดให้บริการจำนวน 419 เตียง และเมื่อเปิดบริการเต็มโครงการจะมีจำนวน 750 เตียง ซึ่งจะมีผู้ใช้บริการกว่า 1 ล้านคนต่อปี” ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวในตอนท้าย

สมพร อิสรไกรศีล ข่าว

TOP