เตรียมความพร้อมรองรับ “โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”