ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาศิลปศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 20/2559 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาศิลปศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 20/2559 ลงวันที่
27 กันยายน 2559 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

1 รายชื่อ

1.1 นักวิชาการ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
003 นายศรุติวงศ์ ลาภวงศ์
008 นางสาวณัฐวรรณ ขาวแก้ว
014 นางสาวพัชรี เมือมุสิก

1.2 นักวิชาการ สาขาวิชาสังคมศาสตร์
009 นางสาวณัฐวรรณ ขาวแก้ว
012 นางสาวสุกานดา คิดตะรักษ์

1.3 นักวิชาการ สาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา
004 นายอธิเนตร อ่อนเกลี้ยง
007 นางสาวเนตรศจี ปรีชา
101 นางสาวณํฐวรรณ ขาวแก้ว

1.4 นักวิชาการ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม
001 นางสาวณัรฐวดี ยอดแก้ว
005 นางสาวสุรางคณา อัตโน
006 นางสาวศศิธร เลาหกุล
010 นางสาวณัฐวรรณ ขาวแก้ว
013 นางสาวนุจรีย์ สุทธิพันธ์
102 นางสาวปัณตารีย์ สุนทรวราภาส

2. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้
2.1 วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office 2010 (MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint)
2.2 วิชาภาษาไทย : สอบข้อเขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนบทความ

3. กำหนดการสอบ : วันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (B8) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
- 09.00-11.00 น. สอบวิชาคอมพิวเตอร์
- 11.00-12.30 น. สอบวิชาภาษาไทย

 

 

 

 


TOP