ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ ประชุมผู้นำชุมชน หารือแนวทางการพัฒนาชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานการประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 2/2559 เพื่อหารือ และรับฟังความคิดเห็นในการดำเนินการโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย โดยมีรักษาการแทนรองอธิการบดี รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี และผู้นำชุมชน ซึ่งประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รายรอบมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร ม.วลัยลักษณ์

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงความก้าวหน้าโครงการต่างๆพร้อมร่วมหารือแนวทางการดำเนินโครงการ โดยมหาวิทยาลัยได้จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยให้ดีขึ้น เช่น โครงการส่งเสริมการเลี้ยงแม่พันธ์และโคขุน(ศรีวิชัย)ประชารัฐ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือกับ 4 ภาคส่วนประกอบด้วย ตัวแทนภาครัฐ ได้แก่ ปศุสัตว์จังหวัด เกษตรจังหวัด สหกรณ์จังหวัด เป็นต้น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะผู้จัดโครงการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในฐานะผู้ให้สินเชื่อ และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน ในขณะนี้มีเกษตรกรจากชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาและชุมชนรายรอบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 78 ราย มีแม่โคเข้าร่วมโครงการจำนวน 330 ตัว อีกทั้งทางมหาวิทยาลัยยังมีแผนในการจัดตั้งฟาร์มเลี้ยงโคขุนที่ทันสมัยที่สุดในประเทศบนเนื้อที่กว่า 800 ไร่ภายในมหาวิทยาลัยด้วย

อย่างไรก็ตามในส่วนของการส่งเสริมลูกหลานชาวชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยให้ได้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งทางผู้นำชุมชนมีการเสนอแนวคิดดังกล่าวไว้ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 ในขณะนี้ทางสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว รอการอนุมัติจากสภาการพยาบาล โดยจะสามารถเปิดรับนักศึกษาได้หลักสูตรดังกล่าวในปีพ.ศ. 2560 รุ่นละ 50 คน ซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมการบุคลากรรองรับโครงการศูนย์การแพทย์อีกทางหนึ่งด้วย

ในส่วนของความคืบหน้าโครงการศูนย์การแพทย์ฯ จะมีการเปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ในระยะที่ 1 หรือโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์นำร่อง อย่างไม่เป็นทางการในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 โดยจะเริ่มให้บริการแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยไปก่อน และจะเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 11 มกราคม 2560 ต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาในทางการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับโรงเรียนชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์และโรงเรียนต่างๆภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการในชุมชน การพัฒนาอาชีพเสริมสร้างรายได้โดยการปลูกพืชแซมในสวนยาง การแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อนำมาจัดจำหน่ายในร้านค้าฟาร์มของมหาวิทยาลัย การปรับเปลี่ยนระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัยเพื่อการรักษาความปลอดภัยของนักศึกษา รวมถึงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยเช่น การแก้ไขปัญหาเรื่องสภาพดินเสื่อมโทรม แลถการบริหารจัดการน้ำเพื่อทำการเกษตรด้วย

ประมวลภาพ

TOP