ศูนย์เครื่องมือฯ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560