ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่อบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ รุ่นที่ 16 "สัญลักษณ์ สารเคมีอันตรายและการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ" วันจันทร์ที่ 11 เดือน กันยายน 2560