ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

หน่วยวิจัยพืชเขตร้อน ร่วมกับ โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดอบรมการเพาะขยายเชื้อไตรโคเดอร์มาเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา หน่วยวิจัยพืชเขตร้อน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมการเพาะขยายเชื้อและการใช้ประโยชน์จากเชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราเมธาไรเซียม เชื้อราบิวเวอร์เรีย เพื่อการควบคุมป้องกันโรคพืชและศัตรูพืชให้กับพี่น้องเกษตรกร ณ อนุสรณ์สถานอ่าวศรีเมือง หมู่ที่ 5 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นพื้นที่่ที่เกษตรกรประสบปัญหาโรคและแมลงในยางพารา ไม้ผล พืชผัก มีเกษตรกรให้ความสนใจมาร่วมฝึกอบรม เรียนรู้ และแลกเปลี่ยน จำนวนประมาณ 50 คน โดยมี ดร.อรรถกร พรมวี และทีมงานจากหน่วยวิจัยพืชเขตร้อน เดินทางไปเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกปฏิบัติการเพาะขยายเชื้อราเพื่อเกษตรกรสามารถทดลองเพาะขยายเชื้อใช้ได้เองในครัวเรือน

TOP