หน่วยวิจัยพืชเขตร้อน ร่วมกับ โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดอบรมการเพาะขยายเชื้อไตรโคเดอร์มา