ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

พัฒนาการของกลไกด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปีงบประมาณ 2560

สรุปพัฒนาการด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2560

1 การยกสถานะโครงการจัดตั้งเป็น สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ
2 การยกสถานะโครงการเป็น อุทยานวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
3 การจัดตั้งสภานักวิจัย
4 การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ 10 ศูนย์
5 การจัดตั้งสถานวิจัย ใน 13 สำนักวิชา
6 การพัฒนาข้อเสนอโครงการบูรณาการและนักวิจัยใหม่ พร้อมกันจำนวนมาก
7 การจัดประชุมวิชาการและสัมมนา 13 รายการในสัปดาห์ครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัย
8 การประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น
9 การสนับสนุนเป็น “บ้าน” ของวารสารวิชาการคุณภาพ
10 การสนับสนุนรางวัลและโครงการจัดทำหนังสือและตำรา
11 การสร้างสูตรคำนวณภาะงานวิจัยที่ให้คุณค่า ความเชี่ยวชาญและโครงการที่แตกต่างหลากหลาย


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/chitnarong.siri/videos/1903247129887649/

TOP