ข่าวทั่วไป

ดนตรีในสวน “Pride of Walailak” ครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนสื่อสารองค์กร ร่วมกับส่วนกิจการนักศึกษา จัดงานดนตรีในสวน “Pride of Walailak" ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ลานวลัยลักษณ์สแควร์ อาคารไทยบุรี เนื่องในโอกาสพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร กล่าวเปิดงานการแสดงดนตรีในสวนจัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศ สร้างมิตรภาพ ความผูกพันระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษาผ่านสุนทรียแห่งเสียงดนตรีเนื่องในโอกาสแห่งความสำเร็จ โดยมีการแสดงดนตรีจากชมรมดนตรีลูกทุ่ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Band) การแสดงดนตรี WU Ensemble และนักเรียนจากวงดุริยางค์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ภาพกิจกรรม

ข่าวโดยนางสุภาณี เพชรานันท์ ส่วนสื่อสารองค์กร ภาพโดย ว่าที่ ร.ต.เสกมนต์ หม่อมวิญญา ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์

TOP