ขอเชิญสมัครคัดเลือกเป็นผู้จัดการระบบร้านค้าจำหน่ายสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ (Organizer) การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ.ครั้งที่ 31