ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ จัดประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 2 /2561

 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เป็นประธานประชุมผู้นำชุมชน ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2/2561 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำชุมชนและมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และชุมชนรายรอบไปพร้อมๆกัน โดยมีคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย นายกและรองนายองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม AD 1214 อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการออกแบบ การประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญต่างๆ ประกอบด้วย โครงการโคแม่พันธุ์และโคขุนประชารัฐ การดำเนินงานคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการบริหารจัดการน้ำ ในเขตอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช การแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งราษฎรแนวเขตมหาวิทยาลัยด้านตำบลหัวตะพาน การทำเส้นทางเชื่อมระหว่างราษฎร หมู่ที่ 3 ต.ไทยบุรีกับมหาวิทยาลัย การปรับปรุงทางเข้าชุมชนบ้านมะขามป้อม การขอใช้พื้นที่ระหว่างคันดินกับคลองปุดด้านทิศเหนือของศูนย์กีฬาและสุขภาพสำหรับประชาชนในการปลูกหญ้าเพื่อเลี้ยงโคในช่วงที่มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ใช้ประโยชน์พื้นที่ การจัดการเรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล และการรายงานความคืบหน้าการจัดทำโครงการปรับปรุงเส้นทางเชื่อมต่อกับมหาวิทยาลัย

ข่าว/ภาพ นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP