ข่าวเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ 2 ทีม Startup คว้าเงินรางวัลรวม 100,000 บาท

เมื่อวันที่ 21-22 เมษายน 2561 ทีม Startup จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 2 ทีม ได้รับงบประมาณสนับสนุนทีมละ 50,000 บาท จากการแข่งขัน Startup Thailand League 2018 ณ Knowledge Exchange Center กรุงเทพมหานคร
ทีมที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับงบประมาณสนับสนุนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ คือ
1.ทีม Methoil เครื่องผลิตไบโอดีเซลแบบลดต้นทุนสำหรับอุตสาหกรรม
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.อรรถโส ขำวิจิตร หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
สมาชิกในทีม 1) ธวัชชัย บัวทิพย์ 2) พรนภัส นิลเพ็ชร 3) มัทณียา ทรัพย์สำเริง

2.ทีม PE Wave เครื่องอบแห้งด้วยเทคโนโลยีไมโครเวฟ สำหรับอุตสาหกรรมผลิตเห็ดถังเช่า
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สมาชิกในทีม 1) อภัสรา ราชพิบูลย์ 2) ปิยนุช ราชพิบูลย์ 3) กษิดาภา ผลประสาร


TOP