ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล และเจ้าหน้าที่เวชระเบียน สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 1 ที่มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปประกอบการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 29 ราย ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 44 ราย และเจ้าหน้าที่เวชระเบียน จำนวน 13 ราย ตามประกาศศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2561 แล้วนั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยกำหนดเกณฑ์การตัดสินผู้สอบแข่งขันได้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในขั้นตอนต่อไปจะต้องสอบได้คะแนนแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และต้องได้คะแนนรวมทุกวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ดังนี้

ก. รายชื่อ

1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

002 นางลนา นาคแก้ว
003 นางสาวพรนภา บุญคง
004 นางสาวนารีนาท โสทอง
005 นางสาวศิริรัตน์ เชาวลิต
006 นางสาวปาทิตตา บุญญานุรักษณ์
007 นางวรรนิสา จันทร์เสถียร
008 นางสาวศรวณีย์ คงทน
009 นางสาวจาฏุพัจน์ ศิลปะวาที
012 นางสาวเพ็ญนิดา โตจีน
013 นางสาวหฤทัย จงไกรจักร
015 นางสาวปภัษณัญ พรหมชาติ
020 นางจารุวัล แสงหิหัญ
021 นางสาวทิพย์สุดา พรหมดนตรี
024 นางสาวกนกอร แก้วช่วย
025 นางสาวกัลยณัฏฐ์ แพ่งรักษ์
026 นางสาวจุลลดา บุญชู
027 นางสาวโสภาลักษณ์ เกลี้ยงบัวคง
028 นางสาวบุศรินทร์ เล็กน้อย
029 นางสาวสุภาภรณ์ ใสแป้น

2. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล

001 นางสาววราภรณ์ สุจริตพนธ์
002 นางสาวนันท์นภัส หนูแก้ว
013 นางสาวสุนิสา มุณีจักร
016 นางสาวสุกัญญา บุญอนันต์
026 นางสาวณัฏฐณิชา วัฒนศัพท์
027 นางสาวชนวรรณ บุญสุข
029 นางสาวสุไฮลา หนูดมะหมัด
030 นางสาวสุนิสา ยิ่งยง
035 นางสาวณัฐนันท์ รักษาเมือง
037 นางสาววิไลลักษณ์ ดีซี
040 นางสาวนีรนุช เด็นดู
041 นางสาวณัฐนรี รอบคอบ
043 นางสาวสุภาวดี ดีช่วย

3. เจ้าหน้าที่เวชระเบียน

006 นางสาววรรนิภา หีดน้อย
007 นางสาวเกณิกา สมจิตต์
011 นางสาวทิพย์สุดา ชายชูจีน
014 นางสาวนันทิดา นามวงศ์

ข. กำหนดการ : ทางศูนย์การแพทย์ฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง


TOP