ข่าวการศึกษา

ม.วลัยลักษณ์ ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หลักสูตร MIT ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2555

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) ประจำปีการศึกษา 2555 ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2555
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มุ่งพัฒนาการเรียนการสอนทางด้าน Multimedia & Animation, Project Management, Software Engineering และ E - Business โดยเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช, หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร และศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกสถานที่เรียนได้ตามความสะดวก เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ได้โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษา รุ่นที่ 1 รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือกำลังอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาใกล้เคียง เรียนวันเสาร์

TOP