ม.วลัยลักษณ์ ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หลักสูตร MIT ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2555